Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Bilgilendirme
Temel Çamlıdağ Gıda Rest. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti; kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak
toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en
üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma
şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf
şekilde bilgilendirmektir.

1- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Temel
Çamlıdağ Gıda Rest. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak
ve işlenebilecektir.

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Şirket tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, web sitesi
ve şirket ziyaretçileri ve tedarikçileri gibi taraflardan, KVKK politikamız doğrultusunda belirlenen
kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.
Söz konusu kişisel verileriniz, şirket binamızın ve tesislerimizin güvenliğinin sağlanması doğrultusunda
şirketin ve şirketle ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacıyla
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde
işlenecektir.

3-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Şirketin
iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, tedarikçilerine, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve
diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Kanunen yetkili kamu kurum ve
kuruluşlara, idari merciler ve yasal mercilere ve kanunen yetkili özel kişilere, Kişisel Verileri Koruma
Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, şirket binamız, şubelerimiz ve tesislerimiz ile internet sitemizi ziyaretiniz veya online
satış esnasında şirketimiz tarafından fiziki yöntemler ile şirketimiz meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebi
doğrultusunda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

5-Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanunun 11. Maddesi uyarınca;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etmek haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.kurumsal.camlidag.com.tr adresinden
ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak; yazılı olarak yapmak istediğiniz
başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Zafer Mah. İstiklal Cad. No:99/A
İlkadım adresine, e-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı bilgi@camlidag.com.tr e-posta
adresine ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan
sonra güvenli elektronik imzalı formun camlidag@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile
yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafından ücret talep edilebilecektir.