KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), veri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen haklarını kullanmak için yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla oluşturulmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak, Temel Çamlıdağ Gıda Rest. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti Zafer Mah. İstiklal Cad. No:99/A İlkadım, Samsun/Türkiye adresine posta yoluyla veya e-posta üzerinden yapmak istediğiniz başvurularınızı bilgi@camlidag.com.tr e-posta adresine ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun camlidag@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

Bu kapsamda, talebinizle ilgili;

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda yer alan bilgileri ve talebinizi belirtiniz.

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Telefon Numarası :

E-posta :

Adres :

Başvuruda Bulunmak İstediği Şirket:

Şirketimizle Aranızdaki İlişki: Müşteri ? İş Ortağı ? Ziyaretçi ? Çalışan ? Diğer ?

Diğer ise açıklayınız;

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI

(Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

BAŞVURU YANITINA İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirime yöntemini seçiniz.)

? Adresime gönderilmesini istiyorum.

? E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

? Elden teslim almak istiyorum.

? KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

EKLER

(Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz)

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI:

İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ / BAŞKASI ADINA BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİ

İşbu başvuru formunda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim başvuru yanıtına ilişkin bilgi aracılığı bilgi verilmesini talep ederim.

Adı Soyadı     : __________________________


Tarih          : ______ / ________ / _________

İmza:

NOT: Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.